Kulturfonden for Danmark og Finland

Baggrund

Kulturfonden for Danmark og Finland blev grundlagt i 1982.

Fonden deltager selv aktivt i kulturdebatten mellem Danmark og Finland. I Danmark søger fonden aktivt at inspirere til udveksling af ideer og informationer mellem de to lande ved at afsætte midler til seminarer o. lign. om emner, hvortil henholdsvis finske og danske kunstnere, forskere og tænkere har noget særligt at bidrage med. Derudover støttes danske forskeres og studerendes studier ved institutioner i Finland, studierejser og kunstneres deltagelse i arrangementer af gensidig karakter.

Uddelinger

Bestyrelsen har afholdt to møder i 2016, hvilket fandt sted den 12. februar 2016 i København og den 14. april 2016 (herudover fællesmøde med den finske fondsdel samme dag) i Helsingfors. Det gennemgående fællestræk for møderne har været drøftelser om markering af Finlands 100 år.
Parallelt med bestyrelsesmødet den 12. februar 2016 var der også indkaldt til et seminar med forskellige kulturpersonligheder for at drøfte forslag til markeringer. I seminaret deltog bl.a. repræsentanter fra Finlands ambassade, Dansk-Finsk forening, Dansk Forfatterforening, Dansk Oversætterforbund, Københavns Universitet, Kulturfonden for Finland og Danmark, Foreningen Norden, Nordisk Kulturfond, Finlands Kulturinstitut, dagbladet Politiken, FinPro og Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid. Der fremkom mange gode forslag, som bestyrelsen ville arbejde videre med, ligesom også deltagerne blev opfordret til at ansøge Kulturfonden for Danmark og Finland om midler til at realisere forslagene. Der blev dog også gjort opmærksom på, at fonden havde begrænsede midler, hvorfor der også burde overvejes alternative finansieringsmuligheder.
Formanden bidrog herudover til en blog indlæg om 100 året på www. finlandidanmark2017.fi, hvoraf det bl.a. fremgik, at

2017 er et glædens år, ikke mindst for Finland og for alle os, der er nært knyttet til landet.
100 år. Målt med mange andre lande er det en bagatel; men der er den allerstørste grund til at fejre 100-året.
Finland blev selvstændigt, og Finland genindtog sin plads i den nordiske sammenhæng.
Men udover at være glade, udover at fejre det i Finland og blandt os i udlandet, der i dagligdagen arbejder for Finland, er det også en god mulighed for at markere landet i en bredere kontekst.

Man skal ikke længere væk end her til Danmark, før befolkningens ukendskab til Finland er stort. Det er trist set i en kulturel nordisk sammenhæng, men så sandelig også ud fra et finsk erhvervsmæssigt perspektiv.
Og det skal vi bruge 100-året til at ændre.
Det er en chance til at gøre Finland mere nærværende i Norden, videre ud i Europa og verden. I Danmark vil vi bruge 100-året til at lave et stort antal events for at gøre Finland og finnerne mere præsent i danskernes bevidsthed.
For det er ikke nok, at Finland er kendt for sauna og Nokia.
Vi skal have danskerne til at forstå, at Finland er en meget væsentlig del af Norden. At Finland har våret i krig for at kæmpe for sin frihed. At Finland har gennemlevet hungersnød. Men at finnerne har villet deres land og dets selvstændighed.
Og vi skal have danskerne til bedre at forstå finsk kultur, finsk design og finsk erhvervsliv.
Det er det, vi i Danmark har som hovedoverskrifterne for det store antal arrangementer, der planlægges over hele Danmark i 2017.
Planlægningen er langt fremskreden, og næsten uge for uge lægges der flere arrangementer ind i helheden, som brikker i et puslespil. Vi er sikre på, at danskerne vil have et helt andet kendskab til finnerne og Finland, når 2017 rinder ud.

Den danske fond rådede over en grundkapital på ca. 4 mio. DKK i 2016.

Den danske fondsdel modtog i foråret 2017 27 ansøgninger til at værdi af ca. 500.000 DKK. Flere af ansøgningerne havde sigte på at fremme individuelle formål og i mindre grad kulturudvekslingen mellem Danmark og Finland. Hertil kom, at andre ansøgninger ikke levede op til fondens formål. Desværre havde stort set ingen af de modtagne ansøgninger Finlands 100 året som emne.
Bestyrelsen imødekom seks ansøgninger til en værdi af 81.883 DKK:
- Ansøgning 3/2017, Den2radio.dk v. Kirsten Rønn, To nyproducerede radioudsendelser om finske komponistprofiler, 10.000 DKK.

- Ansøgning 4/2017, TV Glad v. mediechef Hanne Rolsted Jensen, Dansk-finsk samproduktion om kulturel mangfoldighed via digital inklusion. Rejser og ophold i Finland samt til ekstraordinære udgifter i forbindelse med besøg af finske Oma Pulko, 10.000 DKK.

- Ansøgning 6/2017, Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig v. Eva Ritter, Tangofestival i den dansk-tyske grænseregion, 2.000 EUR.

- Ansøgning 11/2017, Anne-Marie Lipsonen, CD-indspilning af nutidige danske og finske sange for sopran og klaver, 20.000 DKK.

- Ansøgning 14/2017, Simon Voigt, Kunstprojektet "Coming Visible" - om at blive ældre i Norden. Udstilling og workshop i Kirkkonummi, 10.000 DKK under forudsætning, at projektet gennemføres inden udgangen af 2017.

- Ansøgning 23/2017, Århus Pigekor v. Erik Kamp Hansen, Rejseudgifter til deltagelse i finalen i korkonkurrencen "Let the People Sing" og korkoncert i Helsinki, 17.000 DKK.

Bestyrelsen

Regeringerne i Danmark og Finland, eller den som de bemyndiger, udpeger hver fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for tre kalenderår ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden mandatperiodens udløb, udpeges et nyt medlem (suppleant) for resten af mandattiden.

Undervisningsministeriet i Finland udpeger de finske medlemmer, mens det i Danmark er ministeren for nordisk samarbejde, der udpeger de danske medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede (ved fællesmøder). Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemmeafgivning afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer. Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer ( Den sidder for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2018):

Bestyrelse:

* Formand Fritz H. Schur
* Birte Fangel, Foreningen Norden
* Forfatter Lise Bidstrup
* Lektor i lingvistik Jakob Steensig

Suppleanter:

* Medlem af Folketinget Morten Løkkegaard
* Professor Pirkko Raudaskoski
* Steen Svanholm

Den finske bestyrelse består af følgende medlemmer:

* Direktør Juha Rantanen (formand)
* Balletchef Kenneth Greve
* Kulturdirektør Veikko Kunnas
* Forfatter Rosa Liksom

Hvad kan der søges midler til

Fonden prioriterer nyskabende virksomhed, som stimulerer den mangfoldige kulturudveksling. Bidrag gives inden for kunst og kultur, videnskabelig forskning, sprogstudier, studierejser for studerende og skolegrupper og mange andre formål.

Fremover vil man især prioritere unge mennesker og vil i behandling af ansøgningerne lægge større vægt på, at aktiviteterne når et bredere publikum og herigennem får større udbredelse. Dette er i overensstemmelse med fondens vedtægter om at ”fremme større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv”.

Den danske fondsdel yder ikke støtte til løn og til allerede afholdte aktiviteter. Det gælder også aktiviteter, der dækkes af Nordisk Kulturfond og i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder selv bør afholde udgifterne.

Bemærk at fonden ikke giver begrundelse for afslag.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes per post med ansøgers underskrift og eventuelle bilag til fondens sekretær:

Kulturfonden for Danmark og Finland
v. fondssekretær Jens Chr. Andersen
Danmarks Ambassade, Finland
Mannerheimervägen 8
Postboks 1042FI-00101 Helsingfors
jensan@um.dk

Ansøgere, som er bosat i Finland, bedes bruge det finske ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet kan findes på

http://www.hanaholmen.fi/se/fonder/finland-och-danmark/bidrag

Ansøgningsskemaet vil skulle indsendes til det finske sekretariat, som har følgende adresse:

Kulturfonden for Finland och Danmark
Hanaholmen kulturcentrum for Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo
fonderna@hanaholmen.fi

Andre kontaktoplysninger på fonden:

Generalsekretær Gunvor Kronman
Tlf: +358 (0)9 -435 020
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Administrationschef Satumari Hagelberg
Tlf: +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Fondassistent Anna Skogster
Tlf: +358 (0)9 4350 2139
anna.skogster@hanaholmen.fi
Ansøgningsfrister

Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2018.


Login